Thailand xxxx

The statistics published in MEI are accompanied by extensive statistical methodological information that outline the principal subjects covered in the MEI and current national practices in the compilation of each indicator.This information is designed to enable users to have a better understanding of the data.

Thailand xxxx-43Thailand xxxx-41

If you are experiencing any of these issues, then you can install antivirus from and get your device back in shape for optimum performance.

Some of the services that you can look forward to from this company are: When you buy any antivirus product from this American brand, you can install the same on your device with ease.

Your PC will be accessed remotely by these technicians with the help of high speed internet connection and enable smooth download. Every Webroot problem is taken care of with help available on this toll free 1-844-533-0436 - 24*7 helpline number. Technicians will access your PC remotely to install the antivirus that in turn shall protect the system from malware.

You can also opt for auto downloads with Webroot.com/Setup Download. Once the files have been downloaded on your system, the technicians will help you activate the program by providing step wise guidance with the unique activation code.

Instructions for search and access to the documents are found below if needed.

Update Service: If you would like to receive any significant revisions to specific SDSs for 12 months, complete this section.

It is extremely convenient to install any of the security packages from Webroot with a few simple steps that you need to follow. To start with, you will have to download the antivirus software available at webroot.com/safe.

This can be done with a powerful internet connection without a CD or DVD.

The installation process in now complete and you can click on the ‘Submit’ button.

The Webroot.com/Setup Product Key makes it easy and convenient for all users to install antivirus without much help.

บริการนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ภายใต้วีซ่าประเภทพำนักถาวรทุกประเภท ยกเว้น ผู้สมัครวีซ่าถาวรเพื่อจะเข้าประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านได้ยื่นใบคำร้อง ขอวีซ่าไปแล้ว ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้ การบริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าพำนักถาวรแบบเร่งด่วนแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ โปรดทราบว่าในบ้างครั้งอาจเกิดความล่าช้าหาก ถ้าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านขาดข้อมูลที่สำคัญ มีความต้องการหลักฐานอย่างเป็นทางการ หรือต้องการข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้ทาง ออนไลน์ ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในเวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30- ท่านสามารถเลือกใช้บริการนัดหมายนอกเวลาทำการนี้ ในวันเสาร์ เวลา 8.30 ถึง 12.00 และ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.00 ถึง 16.00 โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 75 ปอนด์ ถ้าต้องการใช้บริการนี้ ท่านสามารถเข้าไปทำการนัดหมายโดยเลือก Prime Time option เมื่อท่านเข้าไปที่ scheduling an appointment และชำระค่าธรรมเนียม 3,450 บาท (ชำระเป็นเงินบาท) โปรดทราบ ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดได้ ในวันที่ท่านมายื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการ การนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุดได้ (Prime Time Appointment service) บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริง ท่านสามารถเก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ ในขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่ ซึ่งท่านสามารถใช้หนังเดินทาง เดินทางไปยังประเทศอื่นหรือยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอื่นได้ ท่านไม่สามารถขอใช้บริการนี้ได้หลังจากที่ได้ยื่นใบคำร้องฯไปแล้ว โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมผ่านทางออนไลน์ได้ (คลิกที่นี่) ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่ศูนย์รับคำร้องฯหรือนำเงินสดมาชำระในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 2,346 บาทหรือ 51 ปอนด์ ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ กับทุกประเภทวีซ่า ท่านจะต้องนำหนังสือเดินทางมาคืนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ภายใน 4 สัปดาห์ทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำร้องฯไปแล้ว ท่านจะต้องถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าของท่าน* * ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าของท่านเป็นเอกสารสีหรือขาวดำก็ได้ ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษสีขาว 60 แกรม ความละเอียดอย่างน้อย 600 พีดีไอ ถ่ายเอกสารเท่ากับขนาดจริงโดยที่ไม่ย่อหรือขยายขนาด และถ่ายเอกสารเป็นแนวนอน วีเอฟเอส ให้บริการห้องรับรองพิเศษที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร การบริการดังกล่าวภายในห้องรับรองพิเศษมีการบริการดังต่อไปนี้: ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ: ค่าธรรมเนียม 3,150 บาท รวมภาษี ต่อผู้สมัคร 1 ท่าน ท่านสามารถนัดหมายคิวได้ทางเว็ปไซต์ visa4uk หลังจากที่ท่านได้กรอกใบคำร้องเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกนัดหมายคิวของ บริการห้องรับรองพิเศษ ท่านจะได้รับใบตอบรับการยืนยันไปที่อีเมลของท่าน กรุณาปริ้นต์และแนบใบตอบรับของท่านมาพร้อมกับเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านด้วย ท่านยังสามารถชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้เป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้ทาง ออนไลน์ ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด หมายเหตุ: ค่าบริการเพิ่มเติมต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่า โปรดทราบ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เลือกใช้บริการรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าและหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ เมื่อท่านได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และกำลังจัดส่งหนังสือเดินทางคืนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านทางเว็ปไซต์ EMS ของท่าน , เช่น EN xxxx xxxx x TH พื่นที่จัดส่งหนังสือเดินทางไปประเทศลาว ใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 3-4 วันทำการ มีบริการถ่ายเอกสารหน้าละ 3 บาท ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถใช้บริการนี้เพื่อถ่ายภาพตนเองได้ในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพื่อให้มั่นใจว่าภาพถ่ายนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรบริการนี้มีค่าบริการเพิ่มเติม 250 บาทต่อภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 6 ภาพ มีบริการส่งแฟกซ์ในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยมีค่าบริการ 25 บาทต่อหน้า ทั้งรับและส่งแฟกซ์ (เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น) และหน้าละ 60 บาทในกรณีต่างประเทศ SMS และข่าวอัพเดททางอีเมลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านและทางที่อยู่อีเมลที่แจ้งไว้ในคำร้องยื่นขอวีซ่าของท่าน เพื่อแจ้งสถานภาพของใบคำร้องของท่านท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลเพื่อแจ้งว่าคำร้องของท่านกำลังดำเนินการ อยู่ บริการนี้จะมีให้ท่านเลือกภาษาในการส่ง SMS ตามที่ท่านเลือก (เลือกรับข้อความได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ในท้ายสุด ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรแจ้งว่าได้มีการพิจารณา วีซ่าของท่านแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้โดยการชำระเงิน 85 บาทเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบและข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า กรุณาอ่าน SMS Service Disclaimer ให้ชัดเจนก่อนสมัครใช้บริการนี้ ถ้าท่านไม่สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันและเวลานัดหมาย ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการรับพิมพ์ใบคำร้อง โดยคิดอัตราการพิมพ์หน้าละ 25 บาท ถ้าท่านต้องการกรอกคำร้องขอวีซ่าออนไลน์หรือแก้ไขใบคำร้องฯออนไลน์ของท่าน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการอินเตอร์เน็ท โดยคิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่นาทีละ 35 บาทและนาทีต่อไปคิดนาทีละ 1 บาท บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้นัดหมายเวลาในการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าไว้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพฯ บริการนี้หมายถึงท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ดังนี้: บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 1,560 บาท ต่อ 1 ท่าน ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในกรุงเทพฯเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระค่าบริการ เป็นเงินสดได้ในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์ ได้ (Walk In without Appointment service) บริการรับรองเอกสารนี้สำหรับผู้สมัครที่ไม่ต้องการส่งเอกสารตัวจริงประกอบการยื่นขอวีซ่าฯ การบริการนี้หมายถึงท่านสามารถที่จะ: บริการรับรองเอกสารนี้ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 75 บาท ต่อ 1 แผ่น ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในกรุงเทพฯเท่านั้น โดยท่านชำระเป็นเงินสดได้ในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ สำหรับผู้สมัครที่ต้องการใช้บริการในการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ที่ visa4uk โดยบริการนี้จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่วีเอฟเอสเป็นตัวแทนของท่านในการกรอกใบคำร้องขอวีซ่า บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์นี้ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท ต่อใบคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในกรุงเทพฯเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระค่าบริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร สามารถชำระเป็นเงินสดได้ในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ (Form Filling Assistance service) ท่านได้ใช้บริการตรวจเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่วีเอฟเอส ก่อนที่ท่านจะยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแล้วหรือยัง ผู้สมัครที่กรอกและพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านสามารถจ่ายค่าบริการเพิ่ม เพื่อใช้บริการตรวจเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสก่อนทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่านให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คเอกสารตามรายละเอียดประกอบการขอวีซ่า (checklist ) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ก่อนส่งใบคำร้องฯของท่านไปพิจารณา ถ้าเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสตรวจเช็คและพบว่ามีเอกสารขาดไป ท่านสามารถยื่นเอกสารที่ขาดได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ยื่นใบคำร้องฯแล้ว การบริการตรวจเช็คเอกสารนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ การบริการตรวจเช็คเอกสารมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 350 บาท ต่อ 1 ท่าน และสามารถใช้บริการนี้ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร เราขอนำเสนอบริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ ซึ่งท่านสามารถเลือกสถานที่เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ท่านต้องการได้ อาทิเช่นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ สถานศึกษาต่างๆ บริการนี้เหมาะกับผู้ยื่นคำร้องเป็นหมู่คณะ เนื่องจากสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าและเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ได้ทั้งกลุ่มภายในวันเดียวกันจากสถานที่ที่ท่านได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ท่านยังมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสจะนำใบคำร้องขอวีซ่าที่พร้อมจะดำเนินการของท่านส่งต่อไปยังสถานทูตอังกฤษเพื่อพิจารณาต่อไป - ข้อมูลเพิ่มเติม จุดเด่นของบริการนี้ 3 ขั้นตอนง่ายๆในการนัดหมายเพื่อใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการคือ 50,600 บาทต่อหนึ่งกลุ่ม (จำนวนตั้งแต่ 1 – 5 ท่าน) หากมีจำนวนมากกว่า 5 ท่าน จะคิดค่าธรรมเนียมของแต่ละบุคคลที่เพิ่มอีก 10,120 บาท หลังจากได้รับข้อมูลยืนยันการจองทั้งหมดจากท่านแล้ว เราจะสรุปค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ท่าน ค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ยื่นคำร้องและสถานที่ที่ท่านเลือก ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการได้จากตารางข้างต้น ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้จะมีราคาไม่แพง ท่านยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า รวมถึงยังช่วยประหยัดเวลาการทำงานของท่านได้ด้วย ไม่ว่าท่านจะยื่นคำร้องแบบคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะเราสามารถให้บริการท่านได้ เจ้าหน้าที่วีเอฟเอสจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ให้ท่านทราบ ทั้งนี้ค่าบริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่นั้นจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านเลือกใช้บริการ วีเอฟเอสยินดีจะรับฟังข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อนำไปใช้ขยายการให้บริการต่อไปในอนาคต คำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการพิจารณาตามระยะเวลาปกติเหมือนคำร้องขอวีซ่าอื่นๆ แต่ท่านสามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ คำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนปกติเหมือนคำร้องขอวีซ่าอื่นๆ บริการนี้มีความปลอดภัย ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างดีตลอดเวลา วีเอฟเอส มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุม ปลอดภัยในการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ท่านจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ออกไปสู่สาธารณะ บริการนี้จำเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยของระบบการแสกนลายนิ้วมือ และขั้นตอนการรับคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถค้นหารายละเอียดของบริการและราคาเพิ่มเติมได้ที่นี้ หรืออีเมล์ [email protected]หรือโทร 02-168-7394 (ให้ข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ เท่านั้น) โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทั้งผ่านทางระบบออนไลน์หรือชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า บริการสแกนเอกสารวีซ่าถาวรเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถขอรับบริการเพื่อส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิคไปยังเชฟฟิลด์ หากท่านเลือกใช้บริการนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระค่าใช้บริการให้แก่ วีเอฟเอสโกลบอล ซึ่งด้วยวิธีนี้ท่านจะได้รับเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าต้นฉบับคืนภายใน 2 - 3 วันทำการทางไปรษณีย์โดยที่ท่านไม่ต้องส่งเอกสารออกนอกประเทศแต่อย่างใด ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ คือ 2,000 บาท(รวมภาษี) ต่อหนึ่งใบคำร้อง บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้เป็นบริการที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งสามารถใช้บริการนี้ได้ในบางประเภทวีซ่า การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน มีบริการให้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการให้พิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านแบบเร่งด่วนกว่าระยะพิจารณาแบบปกติ สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทวีซ่า PBS Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน และผู้ติดตาม และสำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ หรือ สมัครวีซ่าเพื่อจะเข้าประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักไม่ถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 5 วันทำการ ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 8,464 บาท (ราคารวมภาษี) หรือ 184 ปอนด์ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านได้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ทางออนไลน์ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้ อย่างไรก็ตาม การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ หรือในบางครั้งที่อาจใช้เวลานานกว่า 5 วันทำการ การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) สำหรับใบคำร้องขอวีซ่าของผู้ติดตามนั้นสามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้เช่นกันแต่ต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติม ซึ่งบริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนนี้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 25,346 บาท หรือ 551 ปอนด์ ต่อท่าน ใครสามารถใช้บริการเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้?